Παράδοση 8 σιλό αέρος χωρητικότητας 16,43 m3 στον Οξύλιθο Εύβοιας.